Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η επένδυση στη γνώση αποτελεί τη σημαντικότερη και πιο αναγκαία πρωτοβουλία προς ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα και τους νέους μας. Με την εφαρμογή μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής και με την παράλληλη ενίσχυση του πολιτισμού, της πολιτιστικής δημιουργίας και του αθλητισμού, προωθούμε τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Στόχος μας, η δια βίου ισορροπημένη ανάπτυξη και ολόπλευρη καλλιέργεια του ανθρώπου.

Παιδεία

Τα τελευταία χρόνια διαμορφώσαμε και ξεκινήσαμε την εφαρμογή σειράς εκσυγχρονιστικών τομών που ήδη φέρνουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Παρά τις δυσκολίες και αντιδράσεις που φάνταζαν ανυπέρβλητες, αλλά και τις ατέρμονες συζητήσεις των 34 χρόνων που προηγήθηκαν, προχωρήσαμε στη σταδιακή κατάργηση του καταλόγου διοριστέων. Αναβαθμίζουμε έτσι την ποιότητα της παιδείας μας και δίνουμε την ευκαιρία σε νέους προσοντούχους να διοριστούν χωρίς να περιμένουν για δεκαετίες τη σειρά τους.

Διαμορφώσαμε ένα νέο, σύγχρονο Λύκειο, με κατευθύνσεις επιλογής μαθημάτων σε τομείς αιχμής, καταργώντας τον προβληματικό θεσμό του Ενιαίου Λυκείου. Με τη συνδρομή 400 πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και τεχνοκρατών, διαμορφώσαμε νέα αναλυτικά προγράμματα και εκδώσαμε 367 νέα βιβλία, εκσυγχρονίζοντας το περιεχόμενο των μαθημάτων. Κεντρικός μας πυλώνας είναι η συστηματική και συνεχής μετεξέλιξη του εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω και της αξιοποίησης των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των μαθημάτων.

Έχουμε θεσπίσει νέους κανονισμούς που εκσυγχρονίζουν τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και προωθούμε τους αντίστοιχους για τα σχολεία της Δημοτικής. Αυξάνουμε σταδιακά το ηλικιακό όριο εισδοχής των μαθητών στο Δημοτικό στα έξι (6) έτη, εναρμονιζόμενοι με τα ισχύοντα στην Ευρώπη. Με το νέο πλαίσιο για το θεσμό των Παγκύπριων Εξετάσεων, διαχωρίζουμε τις εξετάσεις απόλυσης από τις εξετάσεις εισδοχής, ξεκινώντας από τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Στόχος μας, η ολοκλήρωση της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του τρόπου με τον οποίο αξιολογούνται οι μαθητές, τόσο στη Μέση όσο και στη Δημοτική εκπαίδευση. Προωθούμε παράλληλα την ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός σύγχρονου Σχεδίου Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου, με βάση το οποίο παρέχονται σαφή κίνητρα στους λειτουργούς της παιδείας να επιμορφώνονται και να βελτιώνουν συστηματικά τις εκπαιδευτικές τους ικανότητες.

 Δημιουργήσαμε το θεσμό και λειτουργήσαμε ήδη δέκα (10) Μουσικά και Αθλητικά Γυμνάσια και επεκτείναμε τα Αθλητικά Λύκεια σε όλες τις πόλεις, με τη δημιουργία τριών (3) νέων, με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα και διεθνείς διακρίσεις. Ιδιαίτερα επιτυχή αποδείχθηκαν και τα Δημόσια Θερινά Σχολεία που λειτουργήσαμε για πρώτη φορά και προγραμματίζουμε να επεκτείνουμε, εξυπηρετώντας, κυρίως, ευάλωτες ομάδες και οικογένειες σε απομακρυσμένες περιοχές. Στοχεύουμε επίσης στη δημιουργία νέων Σχολείων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και στην καθολική εφαρμογή του Σχεδίου Επαγγελματικής Μάθησης που ήδη εφαρμόσαμε πιλοτικά.

Στηρίζουμε ενεργά τους μαθητές μας μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, της παροχής της ευχέρειας δωρεάν απόκτησης πιστοποίησης ECDL και της σχεδιαζόμενης επέκτασης της ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη διαδικασία της μάθησης. Εντάσσουμε νέους τομείς στη διδασκαλία όπως η ρομποτική, ο προγραμματισμός και η επιχειρηματικότητα, ενώ προωθούμε τη δυνατότητα Πιστοποίησης Ξένων Γλωσσών μέσα στο σχολείο.

Επόμενη προτεραιότητα μας είναι η επέκταση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου στο Δημοτικό και η εφαρμογή του σε Γυμνάσιο και Λύκειο με κυρίαρχο σκοπό κάθε μαθητής να μπορεί στο σχολικό περιβάλλον να καλλιεργεί περαιτέρω τις πολιτισμικές, τεχνολογικές, εκπαιδευτικές και συμμετοχικές δυνατότητες που είναι σχετικές με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και ταλέντα.

Στόχος μας, στην επόμενη πενταετία, να ολοκληρώσουμε την πλήρη ψηφιοποίηση τόσο της διοίκησης των σχολείων όσο και της διδακτέας ύλης, μέσα από τη δημιουργία ενός προηγμένου πληροφοριακού́ συστήματος το οποίο παράλληλα θα διευκολύνει την επικοινωνία, θα βελτιώσει τη διαχείριση των πληροφοριών και θα πετύχει τον αυτοματισμό́ των διαδικασιών.

Επιδίωξή μας ακόμη, η επίτευξη της παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων για την αποτελεσματικότερη και πιο άμεση διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών τους, καθώς και ο εκ βάθρων εκσυγχρονισμός του θεσμού των Σχολικών Εφοριών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων και διασφάλιση της χρηστής διοίκησης. 


Ταυτόχρονα, προωθούμε τον πλήρη εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων, για να ανταποκρίνονται στις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης, τόσο σε σχέση με την ποιότητα, όσο και τα τεχνικά και διοικητικά προαπαιτούμενα.

Με την ενίσχυση των προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού που σχεδιάζουμε, αλλά και τη χαρτογράφηση των μελλοντικών αναγκών στην αγορά εργασίας που ολοκληρώσαμε, επιδιώκουμε την παροχή καλύτερης καθοδήγησης στους νέους μας για να επιλέγουν κατευθύνσεις που θα τους παρέχουν αυξημένες δυνατότητες απασχόλησης.

Στο πλαίσιο και του νέου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας, εντείνουμε τη μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης και διεθνοποίησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω τόσο των Δημόσιων, όσο και των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, καταγράφοντας ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα (Βλέπε σελ. 39).

 

Πολιτισμός

Η στήριξη του Πολιτισμού, των Τεχνών και των Γραμμάτων και η ανάδειξη της πλούσιας αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου, αποτελεί για μας συνειδητή στρατηγική επιλογή. Προάγουμε τον Πολιτισμό, με έμφαση στα Κυπριακά Δεδομένα και με γνώμονα οι παρεμβάσεις να είναι προϊόν διαβούλευσης με τους πρωταγωνιστές και να επιδιώκουν πρωτοβουλίες και συνεργασίες και με τον ιδιωτικό τομέα.

Επιμένουμε στην ανάγκη δημιουργίας Υφυπουργείου Πολιτισμού, της αυτόνομης διοικητικής δομής που θα αφιερωθεί εξ’ ολοκλήρου στον πολιτισμό τις τέχνες και τα γράμματα. Έτσι θα πετύχουμε τη συγκέντρωση όλων των πολιτικών, πόρων και υπηρεσιών - μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Αρχαιοτήτων - σε έναν μόνον φορέα. Στόχος μας, η αποτελεσματικότερη εφαρμογή μιας συγκροτημένης στρατηγικής κατεύθυνσης που ενθαρρύνει την πολιτιστική δημιουργία και αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Θεσμοθετήσαμε την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, για να αποτελέσει το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα του τόπου. Με τη λειτουργία της και την αξιοποίηση των πιο επιφανών πνευματικών ανθρώπων της Κύπρου, αναβαθμίζουμε σημαντικά το επιστημονικό́ και πολιτιστικό́ γίγνεσθαι του τόπου μας.

Επικεντρωνόμαστε σε κορυφαίες δράσεις Πολιτιστικής Διπλωματίας. Πετύχαμε τη σύναψη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για τα αδικήματα που σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά, γνωστή ως «Σύμβαση της Λευκωσίας». Αποτελεί τη μοναδική διεθνή συνθήκη που ποινικοποιεί τη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και αρχαιοτήτων. Προωθούμε τη δημιουργία του «Ευρωμεσογειακού Φορέα για τον Πολιτισμό», με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των πλούσιων σε πολιτιστική κληρονομιά χωρών της Μεσογείου.

Έχουμε δρομολογήσει τις διαδικασίες ανέγερσης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, ενώ προχωρούν η χωροθέτηση και ο σχεδιασμός της νέας Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Έχουμε προχωρήσει στις εργασίες αποκατάστασης του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και ανακαίνισης και αναβάθμισης του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Αναδιαμορφώσαμε την Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης και ολοκληρώσαμε τη Στέγη Χορού Λευκωσίας, καθώς και το Παπαδάκειο Εικαστικό Κέντρο στη Λεμεσό. Προχωρούμε ακόμη στην αξιοποίηση του κτηρίου της Αρχιγραμματείας, ως Κέντρου Πολιτιστικής Δραστηριότητας της Κύπρου.

Με οικονομικούς πόρους και σειρά́ δράσεων και έργων υποδομής, στηρίξαμε την Πάφο για να ανταποκριθεί με μεγάλη επιτυχία στο ρόλο της ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2017. Ενισχύουμε διαρκώς το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, με στόχο την αρμονική πολιτιστική ανάπτυξη της υπαίθρου και των αστικών κέντρων, πραγματοποιώντας και σχεδιάζοντας δεκάδες θεματικά έργα πολιτιστικής υφής σε Δήμους και Κοινότητες.

Προχωρούμε στην ολοκλήρωση του Ψηφιοποιημένου Αρχείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, για την καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων όλων των ιστορικών περιόδων της Κύπρου. Προωθούμε τη χρήση νέας τεχνολογίας στα μουσεία μας με την ανάπτυξη συστημάτων πολυμέσων για την ξενάγηση και ψηφιακών εφαρμογών.

Με το νέο πρόγραμμα χορηγήσεων «Πολιτισμός» και τη θέσπιση του Σχεδίου «Θυμέλη», εξορθολογίζουμε τη χρηματοδότηση πολιτιστικών δράσεων και ενισχύουμε - στη βάση διαφάνειας και μετρήσιμων κριτηρίων - εκατοντάδες φορείς και άτομα για τη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων στους τομείς της Λογοτεχνίας, των Εικαστικών, της Μουσικής, του Χορού, του Θεάτρου, του Λαϊκού́ Πολιτισμού́ και του Κινηματογράφου.

 

Αθλητισμός

Στρατηγική προσέγγισή μας είναι ο αθλητισμός να καταστεί εργαλείο για μια καλύτερη κοινωνία. Ενισχύουμε τον αθλητισμό για να πετύχουμε τη σωματική και ψυχική ευεξία, καθώς και την προώθηση βασικών κοινωνικών αξιών, να φέρουμε πιο κοντά τους ανθρώπους, να εδραιώσουμε επιλογές υγιούς ενασχόλησης για τους νέους και ταυτόχρονα να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Στο πλαίσιο αυτό προωθήσαμε 19 έργα αθλητικής υποδομής στην ελεύθερη Κύπρο, μεταξύ των οποίων και η ανέγερση νέου Ποδοσφαιρικού Γηπέδου στη Λεμεσό. Μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένου πλάνου, αξιοποιούμε στο μέγιστο τους αθλητικούς χώρους, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες άθλησης σε άτομα και φορείς. Ενισχύουμε τις αθλητικές υποδομές σε όλη την Κύπρο, πόλεις και ύπαιθρο, συμπεριλαμβανόμενων και των σχολικών υποδομών.

Εντατικοποιούμε παράλληλα τα προγράμματα αθλητισμού για διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των πολιτών στον αθλητισμό, χωρίς αποκλεισμούς. Υλοποιούμε προγράμματα για αύξηση της αθλητικής δραστηριότητας του πληθυσμού, με στόχευση σε ομάδες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη έλλειψη άθλησης, όπως γυναίκες και άτομα τρίτης ηλικίας.

Ενισχύουμε τις δράσεις για στήριξη του αθλητισμού κορυφής ώστε να καλύπτουν την πορεία ενός αθλητή από την πρώτη επαφή με τον αθλητισμό μέχρι και μετά το τέλος της αθλητικής καριέρας. Εισάγουμε, παράλληλα, προγράμματα διπλής εκπαίδευσης (Dual Education) για την ανάπτυξη γνωσιολογικών προσόντων, που θα επιτρέπουν στους εν ενεργεία και βετεράνους αθλητές, να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στην ευρύτερη κοινωνία. Προωθούμε τη διασφάλιση ενός καθαρού αθλητισμού, μακριά από απαγορευμένες ουσίες και κρούσματα ντόπινγκ, μέσω της εισαγωγής αυστηρής νομοθεσίας, καθώς και προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης.

Ενισχύσαμε σημαντικά τις αθλητικές δραστηριότητες των Ομοσπονδιών και παραχωρήσαμε επιπρόσθετη χορηγία στα προσφυγικά σωματεία. Προχωρούμε σε επαναξιολόγηση των κριτηρίων κρατικής επιχορήγησης των αθλητικών φορέων, ώστε η κρατική χορηγία να είναι εργαλείο πιο ουσιαστικής στήριξης των Ομοσπονδιών, που τηρούν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις έναντι του κράτους και προωθούν έμπρακτα, με διαφανείς διαδικασίες, αποτελέσματα και επιδόσεις στον αθλητισμό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αθλητικές αρχές.

Θέτουμε ως προτεραιότητα τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης του αθλητισμού του τόπου. Γι’ αυτό και σε συνεργασία με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες καταρτίζουμε τον πρώτο Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης στον Αθλητισμό, στη βάση ευρωπαϊκών αρχών και προτύπων, για τη δημιουργία πλαισίου λειτουργίας των αθλητικών φορέων.

Προχωρήσαμε στη θεσμοθέτηση Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, στα πλαίσια του Νόμου για την Καταπολέμηση της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων και στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και στη ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας, προστασίας και παροχής υπηρεσιών σε αθλητικές εκδηλώσεις, με έμφαση στους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Ενισχύουμε το θεσμικό πλαίσιο για πάταξη της βίας στα γήπεδα με στόχο να θέσουμε οριστικό τέλος σε ένα φαινόμενο που δεν περιποιεί καμία τιμή στην Κυπριακή κοινωνία. Με απόλυτη προσήλωση στη δέσμευσή μας, προχωρούμε αποφασιστικά στην πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων που μπορεί να μας παράσχει η τεχνολογία στα γήπεδα, συμπεριλαμβανομένης της «Κάρτας Φιλάθλου» και του Συστήματος Ταυτοποίησης Φιλάθλων.

 

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα