Για μας, η πιο ουσιαστική κοινωνική πολιτική είναι η πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις προσδοκίες του κάθε συμπολίτη μας. Γι’ αυτό και ακρογωνιαίος λίθος των πολιτικών είναι ο προσανατολισμός στην επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.

Απασχόληση

Η πολιτική μας για την απασχόληση εδράζεται σε συγκεκριμένους άξονες, κυρίαρχος των οποίων είναι η πορεία διατήρησης των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και η συνέχιση της διεύρυνσης της βάσης της οικονομίας μας.

Έτσι έχουμε ήδη πετύχει τη ραγδαία μείωση της ανεργίας που από το 16% έχει πλέον κατέβει στο 10%, με ξεκάθαρο πλέον το στόχο να πετύχουμε ξανά συνθήκες πλήρους απασχόλησης μέχρι το 2020.

Ταυτόχρονα, με δεκάδες στοχευμένα Σχέδια για στήριξη της απασχόλησης και μέσα από την αξιοποίηση κονδυλίων άνω των €100 εκ. από ευρωπαϊκά προγράμματα, 25,000 συμπολίτες μας στηρίχθηκαν ήδη για την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Εργαζόμαστε για να συνεχίσουμε την πλήρη απορρόφηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και στα επόμενα χρόνια, πετυχαίνοντας την επιδότηση της απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων. Δίνουμε έμφαση τόσο στους νέους, όσο και στους μακροχρόνια ανέργους, ώστε να καταρτιστούν σε επαγγέλματα τα οποία έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Για την καλύτερη στόχευση της κατάρτισης και αποτελεσματικότερο επαγγελματικό προσανατολισμό, χαρτογραφήσαμε τις ανάγκες της αγοράς μέχρι και το 2030, αποκτώντας έτσι πλήρη εικόνα των επαγγελμάτων που θα έχουν ζήτηση στο σύντομο μέλλον για να μπορέσουμε να στοχεύσουμε σωστά τόσο στην καθοδήγηση προς τους νέους, όσο και στην κατεύθυνση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Με τη δημιουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Εργασία, οι εργοδότες αναζητούν πλέον οι ίδιοι, ανάμεσα στους ανέργους, τους υποψηφίους που επιθυμούν να προσλάβουν βάσει των δεξιοτήτων τους.

Έχουμε ήδη πετύχει την πλήρη αντιστροφή του ρεύματος φυγής των νέων μας στο εξωτερικό, μέσα από τη μεγάλη έμφαση που δίνουμε στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας. Εξασφαλίζουμε έτσι τόσο την παραμονή, όσο και την προσέλκυση των καλύτερων μυαλών στον τόπο μας. Με την πλατφόρμα «Career Invest» στοχεύουμε στην ουσιαστική σύζευξη οργανισμών ή επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Κύπρο, με Κυπρίους που διαπρέπουν στο εξωτερικό ενθαρρύνοντας τη δημιουργία ευκαιριών επαναπατρισμού.

 

Εντατικοποιούμε προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, τροφοδοτούμε την έρευνα και την καινοτομία και παρέχουμε εξειδικευμένη στήριξη σε νέους να στήσουν τη δική τους επιχείρηση. Επεκτείνουμε ακόμη το πρόγραμμα επιδότησης της πρακτικής άσκησης, όπου αυτή είναι προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας επαγγέλματος, μετά την επιτυχή εφαρμογή του για τους νέους δικηγόρους.

 

Εργασιακά Δικαιώματα

Μεγάλη προτεραιότητά μας είναι και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας, καθώς και η κατοχύρωση της αξιοπρεπούς απασχόλησης ώστε να διασφαλίζονται με τον καλύτερο τρόπο τα ωράρια, οι συνθήκες εργασίας και η αμοιβή αναλόγως των προσόντων, της ποιότητας και παραγωγικότητας της εργασίας.

Μέσα στην κρίση, διατηρήσαμε αλώβητο τον κατώτατο μισθό στα 8 επαγγέλματα που σήμερα προβλέπεται, επαναφέραμε την ΑΤΑ και καταργήσαμε την έκτακτη εισφορά. Διασφαλίσαμε ακόμη νομοθετικά την προστασία της πενθήμερης εργασίας σε ξενοδοχεία και γενικά καταστήματα.

Δημιουργούμε για πρώτη φορά την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας, προστατεύοντας έμπρακτα τον εργαζόμενο και καταπολεμώντας την αδήλωτη-μαύρη εργασία με πραγματικά αποτρεπτικές ποινές και διοικητικά πρόστιμα. Εξασφαλίζουμε με αυτό τον τρόπο τη μίαν αρχή και ως εκ τούτου και τη μίαν επιθεώρηση για όλα τα ζητήματα. Ένα γεγονός που σε συνδυασμό με τον Κώδικα Καλής Λειτουργίας των Επιθεωρητών που προτείνουμε, θέτει τέρμα στο φαινόμενο των αλλεπάλληλων ελέγχων από αριθμό διαφορετικών υπηρεσιών στην ίδια επιχείρηση, που προκαλούν πολλές φορές αδικαιολόγητη ενόχληση στην εύρυθμη λειτουργία της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Έχοντας ήδη πετύχει τη μείωση στο μισό της αδήλωτης εργασίας, προωθούμε τη θέσπιση της υποχρεωτικής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προσλήψεων και Αλλων Στοιχείων που προβλέπονται από τις εργατικές νομοθεσίες, δημιουργώντας το αρχείο και το πλαίσιο αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Επιδίωξή μας είναι ακόμη η κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με τους επαγγελματικούς συνδέσμους για την από κοινού αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, η οποία πέραν της εκμετάλλευσης των εργαζομένων προκαλεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Στόχος μας, μετά και την επίτευξη συνθηκών πλήρους απασχόλησης, η έναρξη διαλόγου για τη θέσπιση του εθνικού κατώτατου μισθού, σε όλα τα επαγγέλματα.

Αναγνώριση της Άτυπης Μάθησης

Προχωρούμε εντατικά προς τη θεσμοθέτηση της διαδικασίας αναγνώρισης γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες αποκτώνται εκτός επίσημης εκπαίδευσης και εργασίας, αλλά και μέσω εθελοντικής προσφοράς και ενεργοποίησης σε κοινωφελείς δραστηριότητες.

Με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων, προχωρούμε στην εκπόνηση του σχετικού νομοσχεδίου που θα δημιουργεί την Υπηρεσία Πιστοποίησης και το δίκτυο των εταίρων και συνεργατών που περιλαμβάνει Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εργοδότες και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Διαμορφώσαμε παράλληλα το Κυπριακό Πλαίσιο Προσόντων (επίπεδα επαγγελματικών προσόντων), το οποίο, με έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει συσχετιστεί με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, με αποτέλεσμα την αναγνώριση από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες των επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται στην Κύπρο.

 

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα