Η στήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και η προώθηση της Συμμετοχικής Δημοκρατίας, αποτελεί διαρκή στόχο που απορρέει από την ίδια τη φιλοσοφία μας. Πιστεύουμε στον εθελοντισμό και θεωρούμε ότι, εάν του δοθούν τα μέσα και οι δυνατότητες, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι σημαντικά αποτελεσματικότερος από το κράτος, τόσο στην επίλυση προβλημάτων, όσο και στη διαμόρφωση νέων πολιτικών.

Κοινωνία των Πολιτών

Έχουμε εισαγάγει το θεσμό του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και τροποποιήσαμε τον νόμο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων, θέτοντας σε στέρεα βάση τα θέματα χρηστής διοίκησης και διαφάνειας των ΜΚΟ. Προωθήσαμε στη Βουλή νομοσχέδιο που θέτει διαφανή κριτήρια για την πιστοποίηση φιλανθρωπικών οργανισμών.

Προχωρούμε στη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής της Κοινωνίας των Πολιτών, στη βάση της Χάρτας της Ενεργούς Πολιτότητας και του Εγγράφου της Κοινωνίας των Πολιτών, που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, για να καθορίζουν και να ενισχύουν με συγκεκριμένα βήματα τις σχέσεις της Οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών με το Κράτος.

Δημιουργήσαμε τα πρώτα σπίτια του Εθελοντή, παρέχοντας τη δυνατότητα στις οργανώσεις να στεγάζονται και να έχουν πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό. Προωθούμε την εξέλιξή των σπιτιών αυτών σε κέντρα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και άλλων πολυθεματικών δραστηριοτήτων. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Προσφέρω», οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για δράσεις και να ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους με τις ΜΚΟ.

Στόχος μας, η δημιουργία μια νέας Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Χορηγιών του κράτους προς τις εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η οποία θα διαχειρίζεται και θα παρακολουθεί κεντρικά τη διάθεση των κρατικών κονδυλίων, τερματίζοντας την πολυαρχία που επικρατεί σήμερα. Σε αυτήν θα υποβάλλονται όλες οι αιτήσεις για χορηγίες και θα αξιολογούνται από ανεξάρτητη επιτροπή, με κριτήριο τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της κάθε δράσης. Επιδίωξή μας, η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και η διαφάνεια με την ανάρτηση όλων των αποφάσεων και χορηγιών στο διαδίκτυο.

Έχουμε εκδώσει το Εγχειρίδιο του Ενεργού Πολίτη και Εθελοντή που απευθύνεται προς τους εκπαιδευτικούς, η ποιότητα και επιτυχία του οποίου έχει μάλιστα προκαλέσει το ενδιαφέρον από άλλες χώρες, οι οποίες και έχουν ζητήσει να το αξιοποιήσουν. Στοχεύουμε στην περαιτέρω προώθηση του Εθελοντισμού στις σχολικές μονάδες, μέσα και από την ένταξη σχετικών προγραμμάτων στο αναλυτικό πρόγραμμα.

 

Συμμετοχική Δημοκρατία

Θεσμοθετηθήκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο οι Άτυπες Δημόσιες Διαβουλεύσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων και της κοινωνίας των πολιτών, ενώ στα πλαίσια της Μέρας του Πολίτη δίνεται η δυνατότητα σε νέους να παρακολουθήσουν τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου και να υποβάλουν ερωτήσεις και προτάσεις προς τον Πρόεδρο και τους Υπουργούς.

Καταθέσαμε το νομοσχέδιο της «Πρωτοβουλίας των Πολιτών» το οποίο δεσμεύει την Κυβέρνηση να εξετάσει πολιτικές που προτείνονται απευθείας από τους πολίτες, με τη συλλογή 8,000 υπογραφών και την υποχρεώνει να λογοδοτήσει για το αποτέλεσμα. Προχωρούμε με την καθιέρωση των δημόσιων ψηφιακών διαβουλεύσεων, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά.

Καταργήσαμε την υποχρεωτική ψήφο, αφού σε μια σύγχρονη πολιτεία η ψήφος πρέπει να αποτελεί δικαίωμα ελεύθερου και υπεύθυνου και όχι αναγκαστική υποχρέωση. Σχεδιάζουμε την παροχή πρόσβασης των ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους, για να μπορούν να διορθώνουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους και να παρέχουν στο κράτος τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί τους μέσω τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Δημιουργούμε ακόμη το ηλεκτρονικό κέντρο υποβολής παραπόνων, καθιστώντας υποχρεωτική την απάντηση από τον αρμόδιο φορέα εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Στόχος μας τα επόμενα χρόνια είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες παρέμβασης του πολίτη στη δημόσια διεργασία, καθώς και να θεσμοθετήσουμε μηχανισμούς αξιολόγησης και ελέγχου του κυβερνητικού έργου, από τους ίδιους τους πολίτες, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τη σύγχρονη τεχνολογία.

 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων, καταρτίσαμε το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων, στη βάση καλών πρακτικών άλλων χωρών. Αποκτούμε έτσι την ευχέρεια άντλησης Ευρωπαϊκών πόρων που αφορούν στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που θα εγκριθούν για εγγραφή στο σχετικό Μητρώο, οι οποίες και θα προσδίδουν κοινωνικό πρόσημο στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, θα έχουν δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση του όρου «Κοινωνική Επιχείρηση» και θα είναι δικαιούχες των αντίστοιχων κινήτρων.

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα