Κατοχύρωση συμμετοχικής Δημοκρατίας

Η στήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και η προώθηση της Συμμετοχικής Δημοκρατίας, αποτελεί διαρκή στόχο που απορρέει από την ίδια τη φιλοσοφία μας. Πιστεύουμε στον εθελοντισμό και θεωρούμε ότι, εάν του δοθούν τα μέσα και οι δυνατότητες, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι σημαντικά αποτελεσματικότερος από το κράτος, τόσο στην επίλυση προβλημάτων, όσο και στη διαμόρφωση νέων πολιτικών.

Σταθερά Βήματα Μπροστά

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα