Ενθαρρύνουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα με σειρά φορολογικών μέτρων και κινήτρων. Κυρίως, με την υιοθέτηση της Δήλωσης Πολιτικής για την Επιχειρηματικότητα θέσαμε το υπόβαθρο για την καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και ενίσχυση της πρόσβασης στις αγορές.

Στόχος μας, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που θα μας παρέχει ο νέος επενδυτικός νόμος, είναι και η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Επιχειρήσεων, με την ταυτόχρονη σύσταση Συμβουλευτικής Υπηρεσίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που μεταξύ άλλων θα παρέχουν σφαιρική πληροφόρηση για την υποστήριξη που παρέχουμε στην επιχειρηματικότητα και συμβουλές χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής διαχείρισης.

Στηρίζουμε έμπρακτα και δίνουμε ώθηση στη νεανική, γυναικεία, νεοφυή επιχειρηματικότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και στην ίδρυση, αναδιοργάνωση και τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Διευρύναμε τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πετύχαμε τη δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Κύπρο, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόσβαση των επιχειρήσεών μας

- ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων - σε χρηματοδοτήσεις ύψους 1 δις. Για την καλύτερη αξιοποίησή τους δημιουργήσαμε και το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου».

Εξαιρετικά σημαντικές είναι και οι μεγάλες ευκαιρίες χρηματοδότησης που εξασφαλίσαμε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τα οποία για την περίοδο 2014-2020 καταφέραμε να ανέλθουν συνολικά στο ποσό των 788 εκ. Πετύχαμε μάλιστα, μετά από διαπραγμάτευση, το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ να ανέρχεται μέχρι και σε ποσοστό 95% της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κοινοτική συνδρομή ύψους 561,8 εκ., προωθούμε - μεταξύ άλλων - παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας και των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών, στον τομέα του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και των Μεταφορών, και παρεμβάσεις για την ολοκληρωμένη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» με κοινοτική συνδρομή ύψους 141,1 εκ. ενισχύουμε παρεμβάσεις για την προώθηση της απασχόλησης, της δια βίου μάθησης και της κοινωνικής συνοχής.

Στόχος μας, η πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης από την Ευρώπη, καθώς και η βέλτιστη διαπραγμάτευση του πλαισίου στήριξης της επόμενης περιόδου.

 

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα