Επένδυση σε Έρευνα και Καινοτομία

Υπηρετούμε με σθένος τη βαθειά μας πεποίθηση ότι η επένδυση στη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα διευρύνουν την παραγωγική βάση της οικονομίας και δίνουν ευρύτερα, αλλά και ειδικότερα στους νέους μας, τις ευκαιρίες που δικαιούνται.

Ενθαρρύνουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα με σειρά φορολογικών μέτρων και κινήτρων. Κυρίως, με την υιοθέτηση της Δήλωσης Πολιτικής για την Επιχειρηματικότητα θέσαμε το υπόβαθρο για την καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και ενίσχυση της πρόσβασης στις αγορές.

Σταθερά Βήματα Μπροστά

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα