Με σταθερά βήματα συνεχίζουμε την εξυγίανση και περαιτέρω ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Θέλουμε έναν τραπεζικό τομέα που να εμπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη, να διαχειρίζεται υπεύθυνα τις καταθέσεις των πολιτών και να παραχωρεί δανεισμό με ορθολογικά κριτήρια βιωσιμότητας και χαμηλό κόστος.

Σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα προωθούμε το πλαίσιο μεταρρύθμισης της, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας των μηχανισμών εποπτείας. Στηρίζουμε έμπρακτα την ενδυνάμωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο νέο και ιδιαίτερα απαιτητικό εποπτικό της ρόλο. Δρομολογούμε ακόμη τη σύσταση Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής Ασφαλειών και Ταμείων Προνοίας.

Ενισχύσαμε τους μηχανισμούς εποπτείας και εταιρικής διακυβέρνησης του Τραπεζικού συστήματος. Αποκαταστήσαμε την κεφαλαιουχική βάση του Συνεργατισμού, αναδιαρθρώνοντας και ενισχύοντας τη νέα τραπεζική Συνεργατική μονάδα. Διευκολύναμε την άντληση κεφαλαίων από μεγάλους επενδυτές για την ανακεφαλαιοποίηση των ιδιωτικών τραπεζών. Η ενίσχυση της ρευστότητας επέτρεψε στην Τράπεζα Κύπρου την πλήρη αποπληρωμή του ELA, ύψους 11,4 δις ευρώ. Σήμερα, το σύνολο των δανειοδοτήσεων από 72 δις. στο τέλος του 2012, έχει περιοριστεί στα   52 δις., εξορθολογίζοντας το μέγεθος του κύκλου εργασιών και τη γενικότερη έκθεση του τραπεζικού συστήματος.

Μετά και τη σειρά των διαδοχικών αναβαθμίσεων από διεθνείς οίκους, οι τράπεζές μας ανακτούν την ικανότητα να χρηματοδοτήσουν τα νοικοκυριά, τη στέγαση και την επιχειρηματικότητα, με τα πιο χαμηλά δανειστικά επιτόκια που είχαμε ποτέ. Οι δανειοδοτήσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με έδρα την Κύπρο, ξεπέρασαν τα 2 δις το 2016 και αναμένεται να κινηθούν γύρω στα 2,5 δις το 2017.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) που διογκώθηκε λόγω του αλόγιστου τραπεζικού δανεισμού, της οικονομικής κρίσης, αλλά και της αλλαγής του τρόπου χαρακτηρισμού δανείων στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης, λαμβάνουμε σειρά μέτρων. Εξασφαλίσαμε την ευχέρεια διαγραφής δανείων μέχρι 25,000 ευρώ στη βάση κριτηρίων. Προστατεύσαμε με ισχυρό θεσμικό πλαίσιο την πρώτη κατοικία. Θεσπίσαμε το πλαίσιο αφερεγγυότητας, παρέχοντας την οφειλόμενη δεύτερη ευκαιρία στο δανειολήπτη. Ενεργοποιήσαμε και ενδυναμώσαμε το θεσμό του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ενισχύοντας τη θέση μεμονωμένων πολιτών έναντι των τραπεζών. Διευκολύνουμε τις βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, με αποτέλεσμα σήμερα η Μη Εξυπηρετούμενες Χρηματοδοτήσεις να έχουν μειωθεί στα 22 δις από τα 28 δις που ήταν.

Χάρη στη βελτίωση της οικονομίας και της φερεγγυότητας των τραπεζών, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να εξετάσουμε την - υπό προϋποθέσεις - δημιουργία και νέων εργαλείων ή και εξειδικευμένου φορέα, για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στόχος μας, μέσα από τη βελτίωση της εποπτείας, την εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου και το πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών, να οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον όπου το τραπεζικό σύστημα επιτελεί την αποστολή του χρηματοδοτώντας την πραγμάτωση των εύλογων φιλοδοξιών πολιτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προάγοντας την ευημερία και στηρίζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας.

 

 

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα