Η πραγματική δικαίωση των προσφύγων ασφαλώς και θα προέλθει μόνο μέσα από τη λύση του Κυπριακού. Ωστόσο, καθώς έχουν ήδη περάσει 43 χρόνια από το 1974, δημιουργούνται αναντίλεκτα νέες ανάγκες για την περίοδο μέχρι τη λύση. Επομένως οφείλουμε να διασφαλίσουμε την έμπρακτη, αλλά και δικαιότερη στήριξη του προσφυγικού κόσμου. Προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε την αναθεώρηση της προσφυγικής και στεγαστικής πολιτικής, καθώς και τη διαχείριση των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών προς άρση διαχρονικών αδικιών και ανισοτήτων.

Προσφυγική Πολιτική

Προχωρήσαμε στην πλήρη αναγνώριση και εξίσωση των εκ μητρογονίας προσφύγων με τους εκ πατρογονίας, παρέχοντας τους τα ίδια δικαιώματα, αποκαθιστώντας οριστικά την τεράστια στρέβλωση, που υπήρχε εις βάρος τους.

Πετύχαμε τη συνέχιση της επιχορήγησης του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, με επαρκή προϋπολογισμό, ύψους 75 εκ. ευρώ ετησίως. Στόχος μας, τόσο η περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση του Φορέα, ώστε να αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς στην εφαρμογή της Προσφυγικής Πολιτικής του κράτους, όσο και η ενοποίηση των υφιστάμενων πολιτικών, όπου αυτό είναι εφικτό.

Διαθέτουμε αυξημένα κονδύλια για την επιδιόρθωση και αναδόμηση των Προσφυγικών Οικισμών. Σχεδιάζουμε την εφαρμογή Σχεδίου Πλήρους και Καθολικής Αναβάθμισης όλων των Προσφυγικών Οικιών στους Συνοικισμούς. Στόχος μας, εντός της επόμενης πενταετίας, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής του δοκιμαζόμενου Προσφυγικού Κόσμου.

Ήδη από το 2016, ξεκινήσαμε τη δημιουργία του «Μητρώου Ιδιοκτητών Περιουσιών στα Κατεχόμενα», το οποίο καταρτίζεται από το Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και θα έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2018. Στο Μητρώο καταγράφεται ο ιδιοκτήτης, το είδος και η αξία της ακίνητης περιουσίας, που κατέχει στα κατεχόμενα, καθώς και τα ωφελήματα που έλαβε μέχρι σήμερα. Στόχος μας, το κράτος να μπορεί να εφαρμόσει αποτελεσματικότερα και δικαιότερα την προσφυγική πολιτική.

Μελετούμε τη σταδιακή εισαγωγή ενός νέου προγράμματος που θα λαμβάνει υπόψη την «απώλεια χρήσης» περιουσίας, που βρίσκεται στα κατεχόμενα. Η νέα αυτή πολιτική θα αφορά σε όλους τους ιδιοκτήτες γης στα κατεχόμενα και πρόθεση μας είναι να λαμβάνουν ετήσια αποζημίωση, ανάλογα με την αξία της περιουσίας τους και τους διαθέσιμους πόρους του κράτους.

 

Πολιτική για τη Στέγαση

Ειδικά για τους εκτοπισθέντες, κρατήσαμε σε ισχύ το Σχέδιο Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητο Οικόπεδο, το Σχέδιο Επιδοτούμενης Αγοράς Διαμερίσματος ή Οικίας και το Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου Εκτοπσθέντων και Παθόντων, το οποίο μάλιστα και αυξήσαμε κατά 62%. Προχωρήσαμε στο διαχωρισμό οικοπέδων αυτοστέγασης για την παραχώρηση τους σε δικαιούχους που είχαν ήδη εγκριθεί.

Εγγυηθήκαμε Στεγαστικά Δάνεια σε εκτοπισθέντες δικαιούχους οικοπέδου αυτοστέγασης και σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, με την υποθήκευση κρατικής γης. Προωθούμε εκ νέου το διαχωρισμό και την παραχώρηση, σε δικαιούχους, αριθμού οικοπέδων σε κοινότητες ορεινών περιοχών και κοινότητες που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της μεγάλης έκτασης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Στόχος μας, ο καταρτισμός νέας, σύγχρονης στεγαστικής πολιτικής, που θα παρέχει στήριξη σε νέους συμπολίτες μας, για να αποκτήσουν στέγη, και θα συνδράμει την καταπολέμηση της αστυφιλίας και την ενδυνάμωση της υπαίθρου, με την παράλληλη δημιουργία έργων υποδομής, που θα δίνουν ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα και θα βελτιώνουν το επίπεδο ζωής.

Η σχεδιαζόμενη ανάθεση, σε εμπειρογνώμονες εγνωσμένης αξίας, της μελέτης για τη μεταρρύθμιση της Πολιτικής για τη Στέγαση, καθώς και το σχέδιο για ενοποίηση όλων των δομών του κράτους, που ασχολούνται με την στεγαστική πολιτική, κάτω από ένα φορέα, τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), οδηγούν προς ένα εντελώς νέο περιβάλλον γύρω από τη στέγαση.

 

Διαχείριση Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

Προωθούμε μιαν πιο σύγχρονη και ορθολογική διαχείριση, που θα πολλαπλασιάζει τα έσοδα και θα παρέχει τη δυνατότητα στο Ταμείο των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να βοηθήσει ουσιαστικά τον προσφυγικό κόσμο. Σχεδιάζουμε τη διεύρυνση των επιτρεπόμενων χρήσεων και τον επανακαθορισμό των κριτηρίων των δικαιούχων, για να μπορούν οι Τουρκοκυπριακές περιουσίες να αξιοποιούνται πιο αποτελεσματικά προς όφελος του προσφυγικού κόσμου.

Προτείνουμε την επέκταση του δικαιώματος παραχώρησης περιουσιών, για να καλύπτει και νομικά πρόσωπα των οποίων οι μέτοχοι είναι πρόσφυγες. Προωθούμε παράλληλα την εισαγωγή προγραμμάτων και σχεδίων χορηγιών για χρηματοδότηση νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των Τουρκοκυπριακών περιουσιών. Προσβλέπουμε στην παροχή κινήτρων για αγροτική εκμετάλλευση και δημιουργία βιώσιμων γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων σε Τουρκοκυπριακή γη.

Στόχος μας η αποτελεσματική ενίσχυση των προσφύγων, αλλά και η ταυτόχρονη ενίσχυση της διαφάνειας. Γι’ αυτό και θεσμοθετούμε τη δημοσιοποίηση, τόσο των διαθέσιμων προς αξιοποίηση Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και των κριτηρίων διάθεσης, όσο και, στη συνέχεια, της αιτιολόγησης της παραχώρησης. Με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου και τον ταυτόχρονο καθορισμό των δεικτών αξιολόγησης, πετυχαίνουμε τον αποτελεσματικό έλεγχο της Υπηρεσίας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, καθώς και τη θέσπιση μεθόδων αντιμετώπισης παρατυπιών, που παρατηρούνται ως προς την τήρηση των όρων των συμβάσεων, με υπεκμισθώσεις, χρήση από μη δικαιούχους κ.ο.κ.

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα